(English below)

De liefde is een dans tussen autonomie en verbinding. Onveilig gehechte mensen zullen extra bewust met deze dans om moeten gaan. Zij trekken onbewust andere onveilig gehechte mensen aan. Versmelting ligt dan op de loer. De autonomie wordt bedreigd en dan is het wachten op wie van de 2 zich als eerste terugtrekt door het gebruik van de-activeringsstrategieen zoals twijfelen, bekritiseren, gevoelens wegdrukken en afstand nemen.Het hechtingssysteem van de ander wordt hierdoor geactiveerd en die gaat protestgedrag vertonen, zoals overmatig appen, verwijten maken, boos worden, maar ook fantaseren en idealiseren. Totdat ie overprikkeld raakt, er klaar mee is en ook afstand neemt. Waardoor de een weer ruimte krijgt, zijn autonomie terug krijgt en weer uitreikt en zo zijn de eerste stappen van de dans gezet.

Onveilig gehechte mensen ervaren vaak een existentiële leegte en kennen veel angsten. Hierdoor zijn extra gevoelig voor liefdesverslaving. Alle dopamine en oxytocine die vrij komen tijdens een diep gesprek, knuffelen en seks hebben bijna dezelfde uitwerking als een shot heroine. Heel even voelen ze hun leegte niet meer en alle angsten zijn weg. Hierdoor kunnen ze instant verslaafd raken aan de ander met alle gevolgen van dien. De ander word je lovedrugdealer.

Dit betekent dat als je onveilig gehecht bent, je extra bewust moet omgaan met het datingproces. Stel van te voren duidelijke grenzen op. Weet waar je behoeften liggen en communiceer deze direct. Wees je bewust van je verslaving en probeer versmelting te voorkomen door het rustig aan te doen, wat betekent dat je eerste dates beter kort kunnen zijn en je een tijdje wacht met zoenen, knuffelen, blijven slapen en seks hebben. En voelt de date saai? Dan heb je wellicht een veilig gehecht persoon ontmoet. Loop dan vooral niet weg, maar blijf doordaten tot je meer antwoorden hebt.

Nog 2 dagen 30% korting op een eenmalig coachingspakket. 3 sessies van 225,- voor 150,- plus een extra bonus van 100,- namelijk 1 week whatsappcoaching plus gratis toegang tot een relatieworkshop. Stuur me een pm!

Love is a dance between autonomy and connection. Insecurely attached people will have to be extra aware about this dance. They unknowingly attract other insecurely attached people. Melting together and enmeshment then lurks. Autonomy is threatened and then the wait for which of the 2 withdraws first by the use of deactivation strategies, such as doubting, criticizing, numbing feelings and distancing themselves.The other person’s attachment system is activated and it starts to show protest behaviour, such as texting a lot, blaming, becoming angry, but also fantasizing and idealizing. Until s/he gets overwhelmed, is done with it all and also withdraws. Which gives the other once space again, regains its autonomy and reaches out again and thus the first steps of the dance are taken.

Insecurely attached people often experience an existential void and have many fears. This makes them extra susceptible to love addiction. All dopamine and oxytocin released during a deep conversation, hugging and sex have almost the same effect as a shot of heroin. For a moment they no longer feel their emptiness and all their fears are gone. This allows them to become instantly addicted to the other person with all the consequences that entails. The other becomes your lovedrug dealer.

This means that if you are insecurely attached, you need to be extra conscious about the dating process. Know your boundaries and set them early. Know where your needs lie and communicate them directly. Be aware of your addiction and try to avoid enmeshment by taking it slow, which means your first dates should be short and wait a while before you kiss, cuddle, spend the night and have sex. And does the date feel boring? Then you may have met a safely attached person. Don’t run away, but keep dating until you have more answers.

Only 2 days 30% discount on a one-off coaching package. 3 sessions of 225,- for 150,- plus an additional bonus of 100,- namely 1 week of whatsapp coaching plus free access to a relationship workshop. Send me a pm!Pic by Nadine Lucas

Pin It on Pinterest

Share This