(English below)

Voor veel mensen, met name diegene met een onveilige hechting, kan een conflict of ruzie erg stressvol zijn. Normaal gesproken gaat een conflict over een meningsverschil of een behoefte voor een andere aanpak van een probleem. Dan is het 2 mensen versus het probleem. Maar onveilig gehechte mensen zijn niet zo zeer bezig met het probleem. Dit komt omdat zij zich tijdens een conflict meer zorgen maken over afwijzing, verlating of het (on)vermogen van hun partner om in te spelen op hun behoefte. Wanneer een meningsverschil voordoet, ervaren zij veel negatieve gedachten en reageren ze door protestgedrag te gebruiken, zoals huilen, zwijgen, weglopen, beschuldigen, dreigen met uitmaken etc. Hiermee proberen ze de aandacht van de partner te vangen, een punt te maken of af te dwingen dat ze gehoord worden.

Maar het effect is meestal precies datgene waar ze bang voor zijn. Door dit protestgedrag voelt de partner zich aangevallen en zal terugvechten of weglopen (afwijzen of verlaten). Tijdens een conflict kan de fight, flight of freeze response optreden. In mijn geval klap ik dicht of ga ik dissociëren. Zodra dit gebeurt ga ik bedenken hoe ik zou moeten reageren, in plaats van dat ik reageer vanuit authenticiteit. Ik bedenk een strategie hoe ik uit het conflict kan komen. Bijvoorbeeld door de technieken van geweldloze communicatie toe te passen, de ander te gaan troosten, de ander gelijk te geven, wat er ook maar in mijn gedachten voor tactiek opkomt. Mijn doel is om het conflict zo snel mogelijk te beëindigen zodat de “bedreigende” situatie ophoudt. Mijn eigen gevoelens en reacties zitten dan diep verborgen waar ik niet bij kan.

Alhoewel dit ondertussen bij 1 persoon niet meer aan de hand is, mijn ex. Bij hem voel ik mij zo veilig dat ik mij geen zorgen meer maak of hij mij afwijst, verlaat of mijn behoefte niet in ogenschouw neemt. En dan kunnen alle gevoelens gewoon stromen zoals ze willen stromen en wordt het conflict vrij harmonieus opgelost.Wil je meer weten over conflicthantering, stuur me dan een pm voor een gratis discovery gesprek.

For many people, especially those with an insecure attachment style, a conflict or argument can be very stressful. Normally, a conflict is about a disagreement or a need for a different approach to a problem. Then it’s 2 people versus the problem. But insecurely attached people are more preoccupied about the reaction of the other. This is because during a conflict they are more concerned about rejection, abandonment or the (in)ability of their partner to respond to their needs. When a disagreement occurs, they experience many negative thoughts and they respond by using protest behavior, such as crying, silence, running away, accusing, threatening to break up etc. With this, they try to catch the attention of the partner, make a point or enforce that they are heard.

But the effect is usually exactly what they’re afraid of. Because of this protest behavior, the partner will feel attacked and will fight back or walk away (rejection or abandonment). During a conflict, the fight, flight or freeze response can occur. In my case, I’m going to shut down or dissociate. As soon as this happens, I’m trying to figure out how I should react, instead of responding from authenticity. I’m thinking of a strategy for how to get out of the conflict. For example, by applying the techniques of non-violent communication, comforting the other, agreeing with the other, whatever tactics comes to my mind. My goal is to end the conflict as soon as possible so that the “threatening” situation ends. My real feelings and reactions are so deeply hidden that I can’t get to them. Except for arguments with my ex (which I still sometimes have because we are good friends). With him, I feel so safe that I no longer worry about him rejecting me, leaving me or not taking my needs into account. And then all feelings can just flow the way they want to flow and conflicts are resolved pretty easily.If you want to know more about conflict management, please send me a pm for a free discovery call.#relationshiptherapy#conflict#love#attachmentstyle#dissociate#nonviolentcommunication

Pin It on Pinterest

Share This