(English below)

“Ben jij er wel voor mij”? Dit is de bron van de meeste ruzies tussen koppels maar ook tussen vrienden, maar dan verpakt in allerlei soorten verhalen, zoals het doen van de afwas, op tijd komen, meteen terug appen, etc. “Kan ik op je vertrouwen, ben je beschikbaar, zul je reageren als ik je nodig heb, ben je veilig, waardeer je me, aanvaard je me, heb je me nodig”? Dit zijn de kenmerken van een veilige emotionele verbinding of hechting, en dat is waar we allemaal naar verlangen.

Als iemand onveilig gehecht is (en dat is ongeveer 50% van de bevolking), of er vinden steeds meer voorvallen plaats waarin er boodschappen worden gegeven dat de veilige hechting op het spel staat, dan worden de ruzies frequenter en heftiger. Het gaat dan niet meer over de inhoud, maar over het gevoel eronder. “Ben jij er wel voor mij”. En dat gevoel is nog het beste te omschrijven als doodsangst. Want wij zijn zo geprogrammeerd dat we denken dat we doodgaan als de ander er niet meer voor ons is.

Er zijn 2 soorten van manieren van reageren als de veilige hechting op het spel staat: protestgedrag of de-activatiegedrag (vermijden/afstand nemen). Meestal is degene die protestgedrag vertoont angstig gehecht, en de ander vermijdend gehecht. Protestgedrag kan bestaan uit: boos worden, huilen, stalken, silent treatment, manipuleren, dreigen met weggaan of uitmaken etc. De-activatiegedrag kan bestaan uit: dichtklappen, de ander bekritiseren, twijfelen, je eigen problemen oplossen, afstand nemen. Als door ruzie de veilige hechting op het spel staat, reageer je vanuit de fight- (protestgedrag) of flight reactie (de-activatiegedrag). Het alarm gaat dan af in de amygdala (het angstcentrum) van ons brein. Op dat moment kunnen we niet meer denken. We voelen en handelen direct. Alsof er een tijger voor onze neus staat.

Wil je hier meer over weten? Momenteel heb ik een speciale aanbieding die alleen nog deze week geldig is. 30% korting op 3 sessies (online of in mijn praktijk), plus een extra bonus twv 100,- 1 week whatsapp coaching, plus gratis toegang tot mijn workshop a.s maandag. Stuur me een pm!

“Are you there for me”? This is the source of most arguments between couples and also between friends, but then wrapped up in all kinds of stories, like doing the dishes, coming on time, texting right back, etc. “Can I trust you, are you available, will you respond when I need you, are you safe, do you appreciate me, do you accept me, do you need me”? These are the characteristics of a secure emotional connection or bonding, and that’s what we all yearn for. If someone is insecurely attached (and that’s about 50% of the population), or when there are more and more incidents where messages are given that the sense of safey is at stake, then the arguments become more frequent and violent. It’s no longer about the content, it’s about the feeling underneath. “Are you there for me?” And that feeling is best described as fear of death. Because we’re programmed believing we will die when the other one is gone.

There are 2 types of responses when the sense of safety is at stake: protest behavior or deactivation behavior (avoidance/distancing). Usually, the person who shows protest behavior is anxiously attached, and the other is avoidant attached. Protest behavior can involve: getting angry, crying, stalking, silent treatment, manipulating, threatening to leave or break up etc. Deactivation behavior can consist of: shutting down, withdrawing, criticizing the other, doubting, solving your own problems, distancing yourself. If the sense of safety is at stake due to fighting, you react from the fight (protest behavior) or flight reaction (deactivation behavior). The alarm then goes off in the amygdala (the fear center) of our brain. At that point, we can’t think anymore. We feel and act immediately. It’s like there’s a tiger in front of us. Want to know more about this? Currently I have a special offer that is only valid this week. 30% discount on 3 sessions (online or in my practice), plus an extra bonus 1 week of whatsapp coaching. Send me a pm! #relationshiptherapy#love#attachmentstyles#amygdala#fightorflight

Pin It on Pinterest

Share This